top of page

Privacyverklaring

Marijke van Riel, gevestigd aan Hamakerlaan 11, 3571ZE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.marijkevanriel.nl

Hamakerlaan 11, 3571ZE Utrecht

Tel: +31623637821

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Marijke van Riel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Marijke van Riel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Marijke van Riel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

- Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

- Marijke van Riel verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marijke van Riel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Marijke van Riel bewaart je persoonsgegevens tot drie jaar na afloop van de begeleiding, tenzij je verzoekt tot het eerder verwijderen van deze gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marijke van Riel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marijke van Riel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marijke van Riel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marijke@marijkevanriel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Marijke van Riel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marijke van Riel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Marijke van Riel jouw persoonsgegevens beveiligt

Marijke van Riel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marijke@marijkevanriel.nl

Persoonlijke begeleiding voor een blijvend gezond gewicht en voedingspatroon

bottom of page